அமைப்பு


 

குழுமஇயக்குநர்கள்

திருமதி.பொ.ராஜேஸ்வரி,இ.வ.ப.,

முதன்மைதலைமை வனப் பாதுகாவலர்

தலைவர்

திரு.யோகேஷ் சிங், இ.வ.ப.,

கூடுதல்முதன்மைதலைமை வனப் பாதுகாவலர்

நிர்வாகஇயக்குநர் மற்றும் பொதுமேலாளர் (மு.கூ.பொ.)

திருமதிசுப்ரியாசாகு, இ.ஆ.ப.,

அரசுகூடுதல்செயலாளர்(சுற்றுச்சூழல் காலநிலைமாற்றம் மற்றும் வனம்)

இயக்குநர்

திரு.ஜி.கே. அருண் சுந்தர் தயாளன், இ.ஆ.ப.,

அரசுகூடுதல்செயலாளர் (நிதி)

இயக்குநர்

திருமதி ஆர்.லில்லி, இ.ஆ.ப.,

சிறப்புஅரசுசெயலாளர் (தொழில்)

இயக்குநர்

முனைவர் ஆர்.பிருந்தாதேவி, இ.ஆ.ப.,

தோட்டக் கலைஇயக்குநர்

இயக்குநர்

திரு.ரா.ஸ்ரீனிவாஸ், ரெட்டிஇ.வ.ப.,


முதன்மைதலைமைவனப்பாதுகாவலர் மற்றும்
முதன்மைதலைமை வன உயிரியல்பாதுகாவலர்

இயக்குநர்

தணிக்கைக் குழு

திரு.யோகேஷ் சிங், இ.வ.ப.,

உறுப்பினர்

திரு.ஜி.கே. அருண் சுந்தர் தயாளன், இ.ஆ.ப.,

உறுப்பினர்

பெருநிறுவனசமூகப் பொறுப்புகுழு

திரு.ரா.ஸ்ரீனிவாஸ், ரெட்டிஇ.வ.ப.,

தலைவர்

திரு.யோகேஷ் சிங், இ.வ.ப.,

உறுப்பினர்

திரு.ஜி.கே. அருண் சுந்தர் தயாளன், இ.ஆ.ப.,

உறுப்பினர்

நிதித் துணைக் குழு

திரு.யோகேஷ் சிங், இ.வ.ப.,

உறுப்பினர்

திரு.ஜி.கே. அருண் சுந்தர் தயாளன், இ.ஆ.ப.,

உறுப்பினர்